Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կենսաբանությունը ժամանակակից բնագիտության արագ զարգացող ուղղություններից մեկն է: Գավառի պետական համալսարանում Կենսաբանություն մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի շրջանակներում ուսանողները ձեռք են բերում գիտելիքներ բուսաբանության, կենսաբանության, մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի, գենետիկայի, կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և այլ բնագավառների վերաբերյալ: Ծանոթանում են կենսաբանության հայեցակարգերին ու սկզբունքներին, կենսաբանության հետ կապված ժամանակակից հիմնախնդիրներին, ստանում են անհրաժեշտ գիտելիքներ էկոլոգիական և էվոլյուցիոն գործընթացների վերլուծության մեթոդների ու մոդելավորման մասին:
Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան` ուսանողները գիտելիքներ են ձեռք բերում գենի կառուցվածքի, գենետիկական վերլուծության սկզբունքների, մեթոդների, բնական, մարդածին գործոնների մուտագեն ազդեցությունների և դրա հետ կապված ժառանգական, ձեռքբերովի հիվանդությունների պատճառների, դրանց կանխման միջոցների մասին: Ուսանողները տիրապետում են կենդանի համակարգերի կենսաքիմիական հետազոտության և վերլուծության մեթոդներին, որոնք հաջողությամբ օգտագործվում են կլինիկական և քիմիական լաբորատորիաներում` գործնական աշխատանքի ընթացքում:
Կենսաբանության գծով բակալավրիատի կրթական աստիճանում ուսանողների ձեռք բերած տեսական գիտելիքներն ամրապնդվում են ուսումնական և արտադրական պրակտիկաների ընթացքում:
Ուսուցման երկրորդ աստիճանում` մագիստրատուրայում, խորացվում են տեսական և գործնական գիտելիքները, ուշադրություն է դարձվում հատկապես կիրառական հմտությունների և ունակությունների զարգացմանը:
Մագիստրատուրայում, բացի մասնագիտական հատուկ դասընթացների դասավանդումից, կարևորվում է մագիստրոսի գիտահետազոտական աշխատանքը:
Մագիստրոսական թեզերը հիմնականում կրում են փորձարարական բնույթ և վերաբերում են կենսաբանության արդի հիմնախնդիրներին:
Մագիստրատուրայի գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաներն անցկացվում են ԳՊՀ-ում, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հր. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի, Լ. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտներում և այլ գիտական կենտրոններում: Կենսաբանության բաժնի շրջանավարտները կարող են աշխատել ինչպես ուսումնական և գիտական հիմնարկներում (բուհեր, հանրակրթական դպրոցներ, գիտահետազոտական ինստիտուտներ), այնպես էլ սննդարդյունաբերության, կենսատեխնոլոգիայի տարբեր բնագավառներում: