Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ

Հայաստանի Հանրապետությունում արմատական փոփոխություններ է կրել տնտեսական համակարգը, առաջացել են տնտեսավարման նոր ձևեր, ստեղծվել են բազմաթիվ ու բազմատեսակ ընկերություններ, ձեռնարկություններ: Դրանց աշխատանքների ծրագրման, գործունեության կազմակերպման, միասնական, արդյունավետ հարկային դաշտի ստեղծման համար անհրաժեշտ են հաշվարկող գույքագրող, գնահատող (կադաստրային գործի) որակյալ մասնագետներ:
Քարտեզագրության և կադաստրի մասնագետների կարիքը կա տնտեսության բոլոր ոլորտներում, երբ գործը վերաբերվում է առանձին օբյեկտների տեղաբաշխման և ընդհանուր համակարգում նրանց տեղի ու դերի որոշմանը:
Կադաստրային գործընթացը հնարավորություն է տալիս կանոնակարգել տարբեր տնտեսավարողների գործունեությունը` նրանց աշխատանքի համար ստեղծելով ելակետային հավասար պայմաններ (հավասար հարկային դաշտ):
«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության գծով բարձրորակ մասնագետների պատրաստման համար համալսարանն ունի բարձր որակավորում ունեցող ուսումնաօժանդակ և դասախոսական կազմ, գործնական աշխատանքներ կատարելու ուսումնական հրապարակ, քարտեզներ, դաշտային աշխատանքի ընթացքում հավաքած նյութերի մշակման համար անհրաժեշտ համակագչային կաբինետներ:
«Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության շրջանավարտները կարող են աշխատել հանրապետության տարբեր գերատեսչություններում, նրանք կարող են իրականացնել հանրապետության ամբողջ տարածքի հողի, անշարժ գույքի կադաստրային աշխատանքները, միաժամանակ ապահովել Գեղարքունիքի մարզի հողի, անշարժ գույքի, տնտեսավարող տարբեր սուբյեկտների գործունեության հաշվարկումը, քարտեզագրումը, համալիրային վերլուծության արդյունքների գնահատումը:
Շրջանավարտները կարող են աշխատել Քարտեզագրության և գեոդեզիայի կենտրոնում, Պետական կադաստրի կոմիտեի ստորաբաժանումներում, բնական ռեսուրսների գնահատման, բնօգտագործման, հողօգտագործման, հողաբարելավման, էկոլոգիական խնդիրների լուծման, հասարակական կյանքի տարբեր բաղադրիչների արդյունավետ տեղաբաշխմամբ զբաղվող գերատեսչություններում: