Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Որակյալ իրավաբանների պահանջը պայմանավորված է նրանով, որ իրավագետի մասնագիտական գործունեությունն առնչվում է հասարակական ու պետական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներին և առաջին հերթին ուղղված է մարդու իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանությանը: Իրավագիտություն մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրին համապատասխան` ուսանողները ձեռք են բերում ընդհանուր հումանիտար գիտելիքներ, ուսումնասիրում լեզուներ, տիրապետում համակարգչային տեխնիկային, ստանում հիմնարար գիտելիքներ իրավագիտության ոլորտում:
Ուսումնական ծրագրով նախատեսված` իրավաբան ուսանողների պրակտիկան կազմակերպվում է դատարաններում, իրավապահ մարմիններում: Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները ձեռք են բերում գործնական հմտություններ, իրավական գիտելիքները կիրառելու կարողություններ:
Ուսանողները գործնական վերապատրաստում են անցնում նաև Գավառի պետական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայում, որի շրջանակներում մասնակցում են հանրապետական և միջազգային ծրագրերի, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն մատուցում քաղաքացիներին, ինչպես նաև սեմինարներ են կազմակերպում մարզի հանրակրթական դպրոցներում:
Իրավագիտություն մասնագիտությամբ սովորողն ուսանում է ընդհանուր և ճյուղային իրավագիտական դասընթացներ:
Իրավագիտության բաժնի շրջանավարտը տիրապետում է իրավական գիտելիքների, ազգային և միջազգային իրավական համակարգերի առանձնահատկություններին, նորմատիվ իրավական ակտերին, դառնում է բազմակողմանի զարգացած անհատ, տիրապետում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման կառուցակարգերին, կարող է աշխատել ՀՀ դատական, դատախազական համակարգերում, պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և իրավապաշտպան կառույցներում: