Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գլխավոր >> ԳՊՀ-ի մասին>>Ռեկտորի խոսքը


ԾՐԱԳՐԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Երրորդ հազարամյակում ձևավորված առաջատար սոցիալական համակարգերը բնորոշվում են որպես տեղեկատվական, գիտելիքահեն հասարակություն` հիմնված գիտատար տնտեսության, նորարարության, բարձր տեխնոլոգիաների վրա:

Այսօր առաջնային արժեք ու շարժիչ ուժ են՝ գիտելիքը, գիտական, ստեղծարար միտքն ու մտավոր կարողությունները: Ուստի, հասարակության ու պետության կյանքի բոլոր ոլորտներում զարգացում ապահովելու համար պահանջվում են խորը գիտելիքներով զինված, որակյալ մասնագետներ, որոնք համապատասխանում են աշխատաշուկայի պահանջներին, գործատուների կարիքներին ու ակնկալիքներին: Ժամանակի հրամայականով բուհը պետք է բարեփոխվի, կիրառի արդյունավետ գործիքներ, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր, արդյունավետ կառուցակարգեր` կրթության որակ ապահովելու համար:

Հենց այս գիտակցումով է աշխատում Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմը` ձեռնարկելով համալիր և շարունակական միջոցներ կրթության որակի բարձրացման, Բոլոնյան հռչակագրի սկզբունքների իրականացման ուղղությամբ:

Բուհում իրականացվել են բովանդակային և կառուցվածքային փոփոխություններ, վերանայվել է կրթական ծրագրերի ցանկը, բոլոր մասնագիտությունների գծով բարելավվել ու արդիականացվել են բազային և աշխատանքային ուսումնական պլանները: Նոր ձևաչափով և կրթական ելքային արդյունքների մատնանշումով վերակազմվել են բոլոր առարկայական ծրագրերը: Ծրագրերում, ըստ կիսամյակների և մոդուլների, նախանշվել է գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների այն ծավալը, որին ուսանողը պետք է տիրապետի ուսումնառության ավարտին: Թարմացվել են մասնագիտությունների տեղեկագրքերը, դասախոսի և ուսանողի, ինչպես նաև դիմորդի ուղեցույցերը: Արդիականացվել են կրթական գործընթացի նորմատիվ-փաստաթղթային, մեթոդաբանական հիմքերը: Մշակվել և ընդունվել, ինչպես նաև լրամշակվել ու նոր խմբագրությամբ համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են ավելի քան վաթսուն կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր, որոնք կրեդիտային համակարգի սկզբունքներին համապատասխան կարգավորում են ուսումնական գործընթացի բոլոր փուլերը, ինչպես նաև սահմանում համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները:

Բուհի կառավարման գործընթացին մասնակցում են ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ: Գործում են արդյունավետ հետադարձ կապեր գիտական խորհրդի, ռեկտորատի, դեկանատների, ամբիոնների, ուսանողների, ինչպես նաև ծնողական համայնքի միջև: Բուհում ակտիվորեն գործում են Ակադեմիական քաղաքականության վարչությունը, Որակի ապահովման, Հանրության հետ կապերի ու լրատվության և այլ բաժինները:

Շարունակական միջոցներ են ձեռնարկվում ուսումնական գործընթացը կադրային, նյութատեխնիկական, տեղեկատվական և այլ անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովելու, արդյունավետ կրթական միջավայր ձևավորելու և բուհի ռազմավարական խնդիրները լուծելու համար:

Ներդրվել են կրթության որակի ներքին ապահովման կառուցակարգեր, ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, սովորողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգ ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետներում: Հետևողական աշխատանք է տարվում ուսանողների հետ` ուղղված կրթության նկատմամբ գիտակից ու պատասխանատու վերաբերմունքի ձևավորմանը, աշխատասիրության, ընթերցասիրության, ջանադիր ուսումնառության, բարձր ակադեմիական առաջադիմության խրախուսմանը:

Կրթության որակի ապահովման նպատակով համալրվել է դասախոսական կազմը, ներգրավվել են ինչպես հմուտ, փորձառու, այնպես էլ երիտասարդ մասնագետներ․ միջոցներ են ձեռնարկվում պրոֆեսորադասախոսական, վարչական անձնակազմի որակավորման բարձրացման ուղղությամբ: Կարևորվում է դասախոսների ոչ միայն մասնագիտական, մանկավարժական, այլև գիտահետազոտական գործունեությունը, նրանց մասնակցությունը հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներին: ԳՊՀ-ում անխախտ պարբերականությամբ անցկացվում են ամենամյա գիտաժողովներ։ Գիտաժողովի նյութերը հրատարակվում են: Հաջողությամբ թեկնածուական և դոկտրական ատենախոսություններ են պաշտպանում ԳՊՀ դասախոսները, նրանց շնորհվում են գիտական աստիճաններ և կոչումներ: ԳՊՀ-ն առաջարկում է նաև լրացուցիչ կրթական ծառայություններ, մասնավորապես, կազմակերպում օտար լեզուների, համակարգչային, նկարչական, տպագիր և էլեկտրոնային լրագրության հիմունքներին, դեկորատիվ և կիրառական դիզայնին նվիրված դասընթացներ: ԳՊՀ-ն տարեց տարի ընդլայնում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը, անդամակցում տասնհինգ միջազգային ծրագրի: Բուհում կարևորվում է ուսանողների և դասախոսների ակադեմիական շարժունությունը, ինչին նպաստում են Եվրամիության «ERASMUS+» ծրագրերը:

ԳՊՀ-ն ակտիվորեն համագործակցում է պետական և հասարակական ինստիտուտների, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գիտակրթական, երիտասարդական, մշակութային կառույցների, միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան գրասնյակների, բազմաթիվ գործատուների հետ՝ այն խորին համոզմամբ, որ զարգացում ու առաջընթաց են ապահովում միայն բաց, թափանցիկ համակարգերը: Իսկ այդ համակարգի կարևոր դերակատարներն են ուսանողները, որոնց հայրենասիրական, քաղաքացիական, գեղագիտական, իրավական, մշակութային, բարոյական դաստիարակության նպատակով բուհում պարբերաբար կազմակերպվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ, ցերեկույթներ, քննարկումներ ու բանավեճեր, խրախուսվում են ակտիվ ուսանողները, կիրառվում են ուսման վարձավճարի զեղչեր, իրականացվում սոցիալական օժանդակության տարբեր ծրագրեր։

Համալսարանում ակտիվորեն գործում են ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները՝ ուսանողական խորհուրդը և ուսանողական գիտական ընկերությունը: Ուսանողներն աստիճանաբար ստանձնում են իրենց ուսման և ազատ ժամանցի կազմակերպման պատասխանատվությունը, մասնակցում ԳՊՀ ակադեմիական ազնվության հայեցակարգի և հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի կենսագործմանը: Համալսարանում ձևավորվել է աշխատանքների կազմակերպման որոշակի մշակույթ, որը միավորում է կրթական գործընթացի բոլոր դերակատարներին, ֆակուլտետներն ու ամբիոնները, ինչպես նաև ներառում գործատուների, գործընկեր կազմակերպությունների, այլ շահառուների հետ հարաբերությունները: Ծագած բոլոր խնդիրները լուծվում են բաց քննարկումների, տարբեր կարծիքների ու դիրքորոշումների հաշվառման և լավագույն տարբերակի ընտրության ճանապարհով: Գիտական խորհրդի և ռեկտորատի նիստերի ընթացքում ծավալվում են շահագրգիռ քննարկումներ, ընդունվում կոլեկտիվ որոշումներ համալսարանի ընթացիկ և հեռանկարային զարգացման ծրագրերի վերաբերյալ:

Բուհի ներքին ռեսուրսների և դրամաշնորհային ծրագրերի շնորհիվ հարստացել է նյութատեխնիկական բազան, համալրվել են գրադարանն ու ընթերցասրահը: ԳՊՀ-ում գործում է ներբուհական տնտեսության կազմակերպման, ֆինանսական, նյութատեխնիակական միջոցների տնօրինման հստակ ու թափանցիկ համակարգ:

Համալսարանում ներդրվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ, գործում են բուհի կողմից մշակված էլեկտրոնային ուսուցման համակարգը (E-Learning.gsu.am) և էլեկտրոնային գրադարանը (E-Library.gsu.am):

Միաժամանակ, բուհի առջև ծառացած են բազմաթիվ խնդիրներ, սակայն համալսարանում աշխատում է համախոհների նվիրյալ կոլեկտիվ, որն ունի մեծ ներուժ և անգամ սահմանափակ հնարավորությունների պայմաններում կարող է ստեղծագործ ու նպատակասլաց աշխատանքով ապահովել ցանկալի արդյունք:

Քսանմեկերորդ դարում համալսարանները ոչ միայն պետք է ստանձնեն որակյալ մասնագետների պատրաստման, գիտելիքների փոխանցման ու վերարտադրության առաքելությունը, այլև պետք է դառնան գիտելիքահեն հասարակության առանցքն ու առաջմղիչ ուժը:

Ռ. Խ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր