Պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի նվիրական երազանքը հայրենի եզերքում կրթօջախ հիմնելն էր, ինչը հնարավոր եղավ իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից հետո, երբ ՀՀ կառավարության 1993 թվականի մայիսի 5-ի որոշմամբ ազդարարվեց Գավառի պետական համալսարանի ծնունդը: Համալսարանի հիմնադրման գործում անգնահատելի աջակցություն ցուցաբերեց Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը: Համախմբվեցին նվիրյալ դասախոսներ ու աշխատակիցներ, և աստիճանաբար համալսարանը կայացավ, ինքնահաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության բուհական համակարգում և Գեղարքունիքի մարզում ձեռք բերեց ոչ միայն գիտական, կրթական, մշակութային, այլև սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական կարևոր նշանակություն: Համալսարանում մեկը մյուսի հետևից բացվեցին նոր ֆակուլտետներ ու ամբիոններ, ստեղծվեցին բոլոր անհրաժեշտ կառուցվածքային ստորաբաժանումները: Այսօր համալսարանում իրականացվում են առկա և հեռակա կրթական ծրագրեր, կազմակերպվում են վերապատրաստման ու որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ընդլայնվում է արտաքին համագործակցության ուղեծիրը: Գավառի պետական համալսարանը դինամիկ զարգացող բուհ է, որը ժամանակի հրամայական պահանջներին համապատասխան ծավալում է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական, դաստիարակչական գործունեություն, ապահովում որակյալ կրթություն, պատրաստում մրցունակ մասնագետներ:

Բեռնում 0%
Մեր հասցեն

ք.Գավառ, Հրանտ Հակոբյան փ.1
Հեռախոս`
(374264) 2 57 75
(060) 46 12 99
(060) 46 02 01
Ֆաքս` (060) 46 02 01
Էլ. փոստ` info@gsu.am

ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստերի համակարգ

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հրավեր ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15-3-16/15 ծածկագրով ԳՊՀ գիտական հոդվածների տպագրության

«ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-13-16/14» ծածկագրով ՇՀ-ի բացման նիստի արձանագրություն

«ԳՊՀ- ՇՀԱՊՁԲ-15-1-16/13» ծածկագրով շրջանակային հանձնաժողովի շրջանակում գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

«ԳՊՀ- ՇՀԱՊՁԲ-15-3-16/12» ծածկագրով շրջանակային հանձնաժողովի շրջանակում գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

«ԳՊՀ- ՇՀԱՊՁԲ-15-8-16/11» ծածկագրով շրջանակային հանձնաժողովի շրջանակում գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

«ԳՊՀ- ՇՀԱՊՁԲ-15-3-16/10» ծածկագրով շրջանակային հանձնաժողովի շրջանակում գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

«ԳՊՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-16/09» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրություն

Գնումների կատարման հրավեր (ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ15-13-16-14)

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-1-16/13 վառելիքի ձեռք բերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-3-16/12 գրասենյակային նյութերի և գրենական պիտույքների ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-8-16/11 համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումերի ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15-3-16/10 տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման հրավերի փոփոխություն

ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15-3-16/10 տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԾՁԲ-15-2-16/08 ավիասպասարկման ծառայություններ ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-11-16/07 տնտեսական, սանհիգենիկ և լվացքի միջոցների ձեռքբերում

ԳՊՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-2-16/06 ավիասպասարկման ծառայություններ ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԾՁԲ-15-2-16/05 ավիասպասարկման ծառայություններ ձեռքբերում

ԳՊՀ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-2-16/04 ավիասպասարկման ծառայություններ ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-13-16/03 գրասենյակային և կենցաղային կահույքի ձեռքբերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15-1-16/02 վառելիքի ձեռք բերում

ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15-4-16/01 Հատուկ պաշտպանվածություն պահանջող փաստաթղթերի տպագրության

Գնումների պլանի փոփոխություն 2016թ.

Գնումների պլան 2016թ.

Գնումների պլանի փոփոխություն 2015թ.

Գնումների կատարման հրավեր (ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/06)

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին (ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՊՀ-ՇՀԾՁԲ-15/01)

Գնումների պլան 2015թ.

Հայտարարություն ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին (ՇՀ ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ- 14/11)

Տպագրական աշխատանքների գնման հայտարարություն (ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ14/11)

Հայտարարություն (հաշվետվություն) ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին (Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ- 14/10 )

Հայտարարություն (հաշվետվություն) ՇՀ ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն ՇՀ ընթացակարգով պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Վառելիքի գնման հայտարարություն ԳՊՀ ՇՀԱՊՁԲ14/10

Հրավեր տպագրական աշխատանքների գնման՝ ԳՊՀ-ՇՀԱՇՁԲ14/09

«Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրման կամ դրա հետագա բարելավում» ծրագրի գնումներ

Տպագրական աշխատանքներ ԳՊՀՇՀԱՇՁԲ 13-10

Վառելիքի գնման հայտարարություն ԳՊՀՇՀԱՊՁԲ 13-09

Ձևերի տպագրություն ՍՊՀՇՀԱՇՁԲ13-08

Շինվերանորոգում ԳՊՀԲԸԱՇՁԲ13-07

Դիպլոմների գնման հայտարարություն ԳՊՀ ՇՀԱՊՁԲ 13-05

Գրենական պիտույքների գնման հայտարարություն ԳՊՀ ՇՀԱՊՁԲ13-04

Դեղորայքի գնման հայտարարություն ԳՊՀ ՇՀԱՊՁԲ13-03

Տնտեսական ապրանքների գնման հայտարարություն ԳՊՀ-ՇՀԱՊՁԲ13-02

Վառելիքի գնման հայտարարություն ԳՊՀ ԱՊՁԲ 13-01

Գնումների պլան 2013թ.

Վառելիքի գնման հայտարարություն ԳՊՀԱՊՁԲ12-03

Շինվերանորոգում ԳՊՀԲԸԱՇՁԲ12-01

Գնումների պլան 2012թ.